Guide: statusspel

Denna artikel skrevs ursprungligen 2016 för lajvkulturen skaegi i Krigshjärtakampanjen, men mycket går att applicera på andra sammanhang. Skaegi är en hederskultur starkt influerad av vikingar.

För skaegi är heder viktigt och statusspelet har en viktig plats däri. Mycket går att förmedla med subtila gester, både missnöje och det motsatta. För att det ska flyta lättare på lajvet kommer här en lista med lite tips kring bra och dåliga handlingar för en skaegi. Rent off har din karaktär troligtvis koll på detta, så skulle du göra någon miss under lajvet är det inte hela världen. Se dokumentet som en hjälp och inte som något som måste följas slaviskt.

Kom också ihåg att alla etikettsregler kan brytas medvetet mot, vilket ofta sker för att markera missnöje med motparten. Ibland kräver också hedern vissa gärningar.

Detta är också mest gångbart i de sammanhang där alla närvarande inte känner varandra väl. Mellan goda vänner, stridskamrater och liknande finns sällan skäl att hävda sig eller det motsatta.

Ordets makt

 • Inom skaegi värderas det muntliga ordet högt. Det är exempelvis vanligt med muntliga avtal och du förväntas följa vad du sagt.
 • Skriftliga avtal förekommer, framförallt i avtal med icke-skaegier. Det kan i vissa sammanhang ses som lite fult att vilja ha något skriftligt då det tyder på att du inte litar fullt ut på motparten.
 • Att ge någon sitt hedersord eller ett löfte är en stark markering. Att bryta mot sitt hedersord eller löfte är mycket fult och visar att personen inte är att lita på. Detta speglar även tillbaka på personens ätt/familj.
 • I det fall personen talar i egenskap av något, exempelvis representant för sin ätt, är det ättens heder som står på spel och ätten förväntas agera om personen skulle bryta sitt ord eller begå annan dumhet, annars ställs hela ätten till svars.
 • Skämt som oförtjänt kan skada någon annans ära är fult att fälla.
 • Det är dock accepterat och inte ovanligt att det skämtas vänner emellan på varandras bekostnad så länge det sker i välmening. Det fungerar också som ett sätt att visa på närhet.
 • Att ljuga för en annan skaegi anses fult. Däremot kan det vara accepterat att ljuga för oärliga individer. Att ljuga på ting är mycket farligt och kan få allvarliga konsekvenser.
 • Du förväntas stå för dina gärningar. Om du begår ett brott, men lyser detta omedelbart du får chansen till det är det förmildrande och kan med rätt motivation göra brottet acceptabelt.
 • En persons ord är mer värt ju högre status denne har och detta gäller även vittnesmål på ting.
 • Att anklaga någon för att ljuga eller ha brutit sitt ord är allvarligt.
 • Att låta direkta förolämpningar och dylika anspelningar passera ostraffat kan ge intryck av vekhet.
 • Att vara vältalig och kunna ge svar på tal ger anseende.

Om status

 • Din börd spelar roll. Är du från en ätt av god status får du automatiskt ärva den statusen och tvärtom. Sedan kan dina handlingar höja eller sänka dig.
 • Har du hög status har du många privilegier, men också skyldigheter. Ju högre status, desto högre förväntningar på att du agerar hedersamt och rätt.
 • Att visa svaghet sänker din status. Detta kan exempelvis handla om att acceptera direkta förolämpningar eller att underlydande visar feghet eller på annat sätt beter sig illa och kommer undan med det.
 • Handlingskraft ger status. Det är ibland bättre att bryta mot regler och etikett om det betyder att du samtidigt visar dig stark och också står för vad du sagt eller gjort.
 • Status är inte fast, utan kan förändras över tid och ibland även beroende på sammanhang.
 • Det brukar vara tydligt vem/vilka som har högst respektive lägst status, men däremellan kan det vara mer diffust med många som har ungefär samma status.

Vid presentation och avsked

 • Hälsa på personen med högst status först om möjligt.
 • Har du lägre status än den du avser hälsa på och denne är upptagen, avvakta då tills denne är klar. Det är mer accepterat att bryta in i ett samtal eller liknande om du har samma eller högre status.
 • Är det en bjudning, gille eller liknande, hälsa på värden först så kan denne presentera dig för andra av börd.
 • Om du presenterar två personer för varandra säger du namnet på den av lägre status först. Detta för att den av högre börd ska få höra den andres namn först. Inkludera gärna eventuella titlar och ätt.
 • Ta avsked av personen med högst status först, därefter i någorlunda fallande ordning.
 • En handskakning är ett formellt sätt att hälsa på någon du inte känner. Att fatta om den andres handled är vanligt för att hälsa på någon som är bekant och kan kompletteras med en hand på den andres axel för att visa närhet och/eller förtrolighet. Är det någon du står nära är det vanligt att hälsa med en kram.
 • Att vägra hälsa på någon är att se som en skymf, åtminstone i de fall bägge har ungefär samma status. Det ses som fullt accepterat om en person av exempelvis jarlaätt väljer att inte hälsa på en person av trälätt, medan det omvända troligtvis skulle resultera i blodsspillan.

Värdskap

 • Skaegi skiljer inte på värd och värdinna, utan alla kallas värd oavsett kön.
 • Att bjuda in och vara värd är viktigt inom det skaegiska samhället och visar på generositet.
 • Att vara värd ger status, men dåligt omhändertagna gäster kan ha motsatt effekt, särskilt om dessa är av högre status. Ibland kan det dock finnas en poäng i att markera mot vissa gäster att de faktiskt inte är lika mycket värda som andra.
 • Om det är en ätt som bjuder in räknas den med högst status inom ätten normalt som värd. Undantaget kan vara om det är på någon annan familjs mark/gård – då kan det istället vara ägaren som står som värd.
 • Värden beslutar vanligtvis vilka gäster som är välkomna. Undantag kan gälla vid exempelvis möten och annat som kräver särskilda personers närvaro.
 • Gäster ska känna sig välkomna. Deras närvaro ska uppmärksammas och som värd bör du vara lätt att hitta om du inte möter gästerna direkt när de kommer. Första hälsningen bör vara kort och koncis för att inte låta andra gäster vänta.
 • Gäster av hög börd hälsas först om möjligt och bjuds först mat och dryck samt ges bästa platserna.
 • Du bör alltid bjuda på något, men en fattig värd förväntas inte kunna duka fram vin och exotiska frukter, utan vatten och bröd kan vara fullt acceptabelt. Det handlar om att visa att hushållet ansträngt sig. Det betyder också att om du som värd/värdätt vill framstå som rik och framgångsfull bör tänka på vad du bjuder på, samt inte låta snåla. Det ger status att kunna visa på överflöd.
 • Vacker utsmyckning visar på god smak och att värden månar om sina gäster.

Gäst

 • Gäst är den som bjuds in antingen i ett formellt eller informellt sammanhang. Det kan handla om ett gille, ett möte, en middag eller något annat.
 • Det anses fint, framförallt i formella sammanhang, att ta med sig någon gåva till värden/sällskapet/bordet, exempelvis mat eller dryck. Gåvan kan också användas för att markera en poäng, som att givaren är rik. Den som vill förolämpa någon kan också göra det mer eller mindre subtilt med en väl utvald gåva.
 • I och med att många inte har eller använder klockor finns det inte alltid ett klockslag att ta hänsyn till för när du förväntas närvara, utan tiden brukar vara mer diffust angiven och med tanke på att många ibland färdas långa sträckor är det inte konstigt om gäster anländer tidigt till gillen och liknande. Rör det sig om flera dagar bör det vara avtalat på förhand dock. Om du anländer sent bör du ha en rimlig förklaring.
 • Möten kallas oftare på kortare varsel och därmed finns det större möjlighet att ange tid utifrån förutsättningar. Det är generellt accepterat att vara lite sen, framförallt om du är av högre börd, men om det dröjer så länge att de andra gästerna tröttnar anses det fult och kan tolkas som att du inte anser dem viktiga – vilket förstås kan vara fallet.
 • Om du blir inbjuden och tackar nej förväntas det finnas en god anledning, annars ses det som en förolämpning mot värden. Även här påverkar förstås status. Har du hög status behöver du sällan motivera ditt beslut, men om värden är av högre status än du själv kan det få ödesdigra konsekvenser om du avböjer.
 • Du förväntas komma ren och så hel och välklädd som du förmår när du blivit inbjuden till något, annars visar det att du inte anser det lönt att anstränga sig för värden. Att vara uppklädd visar däremot på att du uppskattar inbjudan samt vill visa dig från din bästa sida inför värden. Vid spontana inbjudningar med kort varsel är detta inte lika viktigt.
 • Som gäst bör du låta dig väl smaka, men inte frossa av det som bjuds. Att frossa kommer dessutom ge intryck av att du är så fattig att du inte har råd att äta dig mätt annars.
 • Det anses fult att kritisera det som bjuds, såvida det inte är uppenbart att värden har snålat. En trälätt kan komma undan med vatten och gammalt bröd, men skulle en rik jarla- eller karlaätt bjuda dig på samma kan du med rätta känna dig förolämpad.

Bordsplacering och servering

 • Platsen till höger om värden är för hedersgäst. Generellt gäller att ju närmare värden någon är placerad, desto högre skattas denne.
 • Finns ett honnörsbord placeras de viktigaste gästerna där.
 • Vid många gäster är det inte ovanligt att det råder fri placering efter det att de viktigaste gästerna fått de viktigaste platserna. Ibland kan det råda fri placering även vid honnörsbordet.
 • Vid informella sammanhang, som att bli hastigt inbjuden på middag eller dylikt, spelar bordsplacering mindre eller ingen roll så länge alla har en plats att sitta på.
 • Att be om annan plats är att visa att du inte uppskattar dina bordsgrannar och därmed en förolämpning mot dem och ibland även mot värden om det är denne som placerat dig där.
 • Att sätta trälar vid samma bord som fria skaegi anses fult. Undantag kan finnas, exempelvis av praktiska skäl vid mer informella sammanhang. Det är dock aldrig acceptabelt att placera en träl bredvid en person av hög status.
 • Upphöjda sittplatser anses generellt vara finare då dessa ger en möjlighet att blicka ner på övriga gäster/närvarande.
 • Gäster av hög status serveras alltid först. I det fall det handlar om att själv hämta mat får alltid de av högst status gå först.
 • Trälar serveras normalt inte mat eller tar mat från samma ställe som fria skaegier, även om undantag kan förekomma.
 • Att servera sådant gästerna uppskattar anses fint, visar på att värden månar om sin gäst/sina gäster och är ett enkelt sätt att vinna gunst hos enskilda personer.

Att skåla

 • Att skåla är vanligt inom den skaegiska kulturen, inte minst för att visa andra sin uppskattning.
 • Det är accepterat att skåla i alla drycker; det är själva handlingen som är det viktigaste.
 • Vid en bjudning är det värden som skålar första skålen, vilket är en bordsskål för att hälsa alla välkomna.
 • Det är vanligt att skåla för att befästa en överenskommelse.
 • Det är också vanligt att skåla för att minnas de som ej är närvarande, ofta fallna kamrater.
 • Det anses mycket fult att avböja en skål någon vill dela med dig. Skulle du ha tomt i glaset kan du om möjligt påpeka detta innan skålen för en möjlighet att fylla på, annars torrdricka (dvs låtsas att dricka ur det tomma glaset).
 • Att avstå en skål visar att du inte håller med om det som det skålas för. Det är ett enkelt, men ibland riskabelt, sätt att visa sin ståndpunkt.
 • Det förväntas att det skålas för närvarande personer av hög status och det ligger också viss status i att vara den som först skålar för någon, dock utan att det verkar tvunget.
 • Skålar kan också användas för mer eller mindre subtila förolämpningar. Oftast håller mottagaren god min, men det har hänt att det dragits blankt. Det är en sport i sig att på detta sätt leverera en förolämpning som ändå håller sig på rätt sida om gränsen för vad som accepteras. Att vara för snarstucken som mottagare ger sällan anseende – att däremot kunna ge svar på tal uppskattas.